Yo-Yo Counter weight

Spin top button VS. Duncan counter weights