Yo-Yo Counter weight


#1

Spin top button VS. Duncan counter weights