FS: Zeekio The Bird, C bearing

Zeekio The Bird - $5 + shipping
C-Bearing x3 - $5 + shipping