FS: Zeekio The Bird, C bearing

Zeekio The Bird - $15 shipped
C-Bearing x3 - $8 shipped for all
YYJ Sunset Trajectory x2 - $20 Shipped for Both - SOLD