FS: YYJ Sunset Trajectory, Zeekio The Bird, C bearing

YYJ Sunset Trajectory x2 - $20 Shipped for Both
Zeekio The Bird - $15 shipped
C-Bearing x3 - $8 shipped for all

bump, bearings added

Do you ship to the uk?