Yoyo Vietnam - Tet holidays with Hayabusha

https://www.youtube.com/watch?v=pLmnAXURpwo
[video=https://www.youtube.com/watch?v=pLmnAXURpwo]https://www.youtube.com/watch?v=pLmnAXURpwo[/video]
Thanks for watching