TYYT - Pin Pon Pan by Tsukasa Takatsu

Terra Yo-Yo Tutorials by Saint Petersburg Yo-Yo School

Player: Tsukasa Takatsu (One Drop Yo-Yos Team)
http://onedropyoyos.com/team/tsukasa-takatsu

Idea and Edit: Ilya Shaposhnikov (AERO-YO TEAM | Pro)

Yo-yo: One Drop Yo-Yos Yelets
http://www.onedropyoyos.com