Skilled Ones in Tokyo (2014 japan national yo-yo contest)


#1

[url=http://www.youtube.com/watch?v=9M4P5-zoXpU[/url]

Player : Ryosuke Kawamura
Kentaro Mannen / Masaya Takagi / Daigo Komiya / Shimon Osada
Daiju Okamura / Yoshinori Kawamura / Tsukasa Takatsu
Amane Okubo / Shinnosuke Miyamoto / Takafumi Endo.

Filmed,Edited by Yoshida/Takatsu