Chopsticks Zig Zag Rail - Crazy Bathroom Exercise 002 -

Player : Tsukasa Takatsu
Yoyo : Yelets

Chopsticks Zig Zag Rail - Crazy Bathroom Exercise 002 -
[url=http://www.youtube.com/watch?v=zNIiI-UjR7s[/url]