C3yoyodesign x REWIND Video Contest 2013 - Godtomoaking

C3yoyodesign x REWIND Video Contest 2013 - Godtomoaking
Player : Godtomoaking
Yoyo : Aero-Yo - Rocket
Camera & Edit Tsukasa Takatsu
[/quote]