C3 Level 6 - Slusny Edition

https://farm9.staticflickr.com/8577/16449763229_e782392f94.jpgSplash Game - C3 Level 6 (Slusny) by PZorro14, on Flickr