AERO-YO GIRLS VIDEO CONTEST - 1st - Somkhishvily Kristina