2011 yoyo video

http://www.youtube.com/watch?v=4i1gk_vBFfg Happy new year

Crispy :wink:

Thanks :smiley: